Nieuws

Wanneer stopt alimentatie bij samenleving?
De alimentatieplicht is niet oneindig. De alimentatieplicht kan onder andere op grond van artikel 1:160 BW eindigen. Dat wetsartikel zegt dat de alimentatieplicht eindigt op het moment dat de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Lees verder >

Geen flitsscheiding maar een ouderschapsplan
Was het eerst zo dat een huwelijk omgezet kon worden in een geregistreerd partnerschap - waarna een scheiding snel kon worden afgehandeld - vanaf 1 maart 2009 is dit door de nieuwe "Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding" niet meer mogelijk.
De flitsscheiding werd mogelijk na invoering van het geregistreerde partnerschap in 1998. Bij een flitsscheiding werd een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna dit partnerschap eenvoudig en snel (vandaar: "flits") via de burgerlijke stand beëindigd kon worden. Naar de rechter gaan was niet nodig.


Lees verder >

Algemene Voorwaarden


  • Mr L.C. Bruggink – de  Bruyn  Kops Advocaat & Scheidingsbemiddelaar is een advocatenkantoor dat zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat, procureur en bemiddelaar uit te oefenen.

  • Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de al diegenen die voor Mr L.C. Bruggink – de  Bruyn  Kops Advocaat & Scheidingsbemiddelaar werkzaam zijn.

  • Iedere aansprakelijkheid van Mr L.C. Bruggink – de  Bruyn  Kops Advocaat & Scheidingsbemiddelaar is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

  • Bij het inschakelen van derden zal Mr L.C. Bruggink – de  Bruyn  Kops Advocaat & Scheidingsbemiddelaar zoveel als nodig is overleg met de opdrachtgever voeren. Mr L.C. Bruggink – de  Bruyn  Kops Advocaat & Scheidingsbemiddelaar is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

  • In beginsel zal eenmaal per maand worden gedeclareerd voor de werkzaamheden van Mr L.C. Bruggink – de  Bruyn  Kops Advocaat & Scheidingsbemiddelaar. Daarnaast worden de kosten van griffierechten, leges en ingeschakelde derden doorbelast. Betaling dient binnen 14 dagen te geschieden. Bij uitblijven van betaling is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Voor iedere aanmaning is de opdrachtgever € 7,50 verschuldigd. Indien tot invorderingsmaatregelen moet worden overgegaan zijn de te maken kosten voor rekening van de opdrachtgever. Bij achterstallige betaling is het kantoor voorts gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot nader order en/of de opdracht te beëindigen.

  • Op de rechtsverhouding tussen Mr L.C. Bruggink – de  Bruyn  Kops Advocaat & Scheidingsbemiddelaar en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

  • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

foto.gif mr. L.C. Bruggink - de Bruyn Kops

Geboren in 1956 in Curaçao en opgegroeid in Warnsveld bij Zutphen. Ik ben afgestudeerd in Groningen en vervolgens naar Kenia vertrokken in het kader van ontwikkelingswerk.Maak kennis >